Utolsó módosítás: 2021.06. 11. 

A jelen végfelhasználói licenciaszerződés (a továbbiakban: „Szerződés” vagy „EULA”) Ön, mint végfelhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó(k)” vagy „Ön”) és az eKraft Europe Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 11.; cégjegyzékszám: 13-09-204993; adószám: 27908925-2-13; a továbbiakban: „Társaság”) mint az Ekraft monitorozó szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”) jogosultja és szolgáltatója között jön létre a Szoftver végfelhasználóként történő felhasználására. 

A Szoftver telepítése, illetve felhasználása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi rendelkezéseket, kérdés esetén pedig kérjük, forduljon a Társasághoz annak a jelen Szerződés szerinti elérhetőségein! Kérjük, a Szoftvert csak akkor telepítse, használja, illetve csak akkor vegye igénybe a Társaság szolgáltatásait, ha a Szerződésben, valamint az esetlegesen a Társasággal kötött további – alább definiált – Adásvételi Szerződésben, illetve Szolgáltatási Szerződésben foglaltakkal kifejezetten egyetért, annak, illetve azok feltételeit kifejezetten elfogadja. A fentiekkel egyúttal Ön kijelenti, hogy cselekvőképessége, valamint szerződéskötési képessége a Szerződés és a Szoftver felhasználása vonatkozásában nem korlátozott, amennyiben pedig más személy vagy szervezet nevében jár el, úgy kijelenti, hogy ennek képviseletére teljes mértékben jogosult.

A JOGSZABÁLYOKTÓL VAGY A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL LÉNYEGESEN ELTÉRŐ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS: a Társaság tájékoztatja Önt, hogy a jelen Szerződésben a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérő általános szerződési feltételeket kiemelt és aláhúzott szövegek tartalmazzák. Kérjük, különös figyelemmel olvassa el ezeket a részeket, és csak akkor használja a Szoftvert, illetve vegye igénybe a Társaság szolgáltatásait, ha ezekkel egyetért. Tájékoztatjuk, hogy Ön a fenti feltételekkel kapcsolatos kifejezett elfogadását a Szoftver használatának megkezdésével, amennyiben pedig a Társasággal – az alább definiált – Adásvételi Szerződést vagy Szolgáltatási Szerződést kötött, úgy a vonatkozó szerződés aláírásával adhatja meg (ideértve adott esetben a távollévők között történő, vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő szerződéskötést is). 

PREAMBULUM

A Szoftver licenciajogosultja, fejlesztője, tulajdonosa és szolgáltatója a Társaság. A Szoftver célja, hogy műszerfalként működve adatokat szolgáltasson sport, illetve szabadidős célokra használt hajók („Eszköz(ök)”) tulajdonosai, illetve használói mint végfelhasználók (azaz Felhasználók) (a továbbiakban a Társaság és a Felhasználó együttesen: „Felek”; külön-külön: „Fél”) számára az adott Eszköz működésével kapcsolatban. A Társaság a Szoftvert elektromos hajtásrendszerbe építve, adásvételi szerződés („Adásvételi Szerződés”) keretében értékesíti Eszközök forgalmazásával foglalkozó licenciapartnerei („Partner(ek)”) vagy közvetlenül a Felhasználó részére. Amennyiben az adott Partner vagy Felhasználó a Társaság további kapcsolódó szolgáltatásait is igényli, úgy a Társaság az adott Partnerrel vagy Felhasználóval szolgáltatási szerződést („Szolgáltatási Szerződés”) köt. 

A jelen Szerződés mint végfelhasználói licenciaszerződés közvetlenül a Társaság és Ön között jön létre a Szoftver felhasználásával kapcsolatban. A Szerződés az Ön és a Társaság által esetlegesen kötött Adásvételi Szerződéssel, illetve Szolgáltatási Szerződéssel összhangban, azokkal együttesen értelmezendő, azonban az ezekkel való esetleges ellentmondás esetén a jelen Szerződés feltételei tekintendők irányadónak.

 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI ÉS A SZOFTVER FELHASZNÁLÁSA
 1. A jelen Szerződés Ön és a Társaság között a Szoftver műpéldányának Ön általi kereskedelmi forgalomban történő megszerzésével, amennyiben pedig a Társasággal Adásvételi Szerződést vagy Szolgáltatási Szerződést kötött, úgy ezen vonatkozó szerződés megkötésével jön létre, és közvetlenül alkalmazandó Ön és a Társaság viszonyában. A jelen Szerződés feltételei az Ön és a Társaság viszonyában attól függetlenül irányadónak és alkalmazandónak tekintendők, hogy Ön a Szoftver műpéldányát, az azt magában foglaló elektromos hajtásrendszert vagy más berendezést, vagy Eszközt szerzi meg kereskedelmi forgalomban.
 2. Felhasználási engedély: A Társaság Önnek a Szoftver kereskedelmi forgalomban történő megszerzésével (ideértve különösen az Eszköz megvásárlását is, amelybe a Szoftver beépítésre került), illetve a fentiek szerint az Adásvételi Szerződés vagy a Szolgáltatási Szerződés megkötésével személyes, visszavonható, nem kizárólagos, nem átruházható, végfelhasználóként gyakorolható, korlátozott jogot biztosít a Szoftver mint a Társaság által tulajdonolt és biztosított tulajdonosi szoftver telepítésére és felhasználására, a jelen Szerződés feltételeinek szigorú betartása mellett. A jelen Szerződés – a Felek eltérő megállapodása hiányában – érvényes és vonatkozik a Szoftver egészére és együttesen valamennyi részére és az ahhoz kapcsolódó – alább definiált – Dokumentációra, valamint a Szoftver Társaság által biztosított frissítéseire, kiegészítéseire, eltérő, későbbi vagy korábbi verzióira, valamint demó-, teszt- vagy próbaverzióra is, amennyiben azok felhasználására Ön a Társasággal kötött szerződés vagy a Társaság által tett kifejezett ezirányú nyilatkozat vagy önkéntes kötelezettségvállalás alapján jogosult; a fentiek szerinti jogosultságot biztosító szerződéses rendelkezés vagy a Társaság által tett kifejezett ezirányú nyilatkozat vagy önkéntes kötelezettségvállalás hiányában azonban a Társaság nem köteles frissítéseket, kiegészítéseket, eltérő, korábbi vagy későbbi verziókat, demó-, teszt- vagy próbaverziót biztosítani Önnek a Szoftverről vagy azzal kapcsolatban, nem köteles továbbá a Szoftver vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hatósági, bírósági határozatoknak vagy gyakorlatnak, iparági sztenderdeknek, jó gyakorlatoknak, szabványoknak vagy más hasonló elvárásoknak való megfelelését biztosítani, illetve ezek változását nyomon követni a Szoftver esetleges eltérő, korábbi vagy későbbi verzióiban, demó-, teszt- vagy próbaverzióiban, frissítéseiben vagy kiegészítéseiben.  
 3. A Társaság a Szoftverhez felhasználási dokumentációt (a továbbiakban: „Dokumentáció”) mellékel, amelyet az Ön részére a Társaság vagy a Partner biztosít. A Dokumentáció tartalmazza a Szoftver valamennyi lényeges tulajdonságát, valamint annak felhasználásával kapcsolatos technikai és biztonsági tudnivalókat, elvárásokat. Ön köteles a Szoftver felhasználása során a Dokumentációban és a jelen Szerződésben írtakat figyelembe venni, továbbá valamennyi esetben gondosan és körültekintően, az Eszköz és a Szoftver alkalmazása tekintetében irányadó jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően eljárni.
 4. A fenti felhasználási engedély alapján Ön jogosult:
 • A Szoftvert, illetve műpéldányát egy jogszerűen vásárolt Eszközben rendeltetésszerűen, végfelhasználóként, a Dokumentációban, illetve a Társaság esetleges utasításaiban foglaltak szerint, a Szoftver rendelkezésre bocsátása szerint állapotban, saját felelősségére használni;
 • A Szoftvert egységes szoftverként, annak alkotóelemei, részei szétbontása, elkülönítése nélkül használni;
 • A Szoftverről egy példányban biztonsági másolatot készíteni;
 • A Dokumentációról szükség szerint az irányadó szerzői jogi rendelkezések szerint magáncélú másolatot készíteni;
 • A Társaság – szerződésben vállalt, illetve jogszabály szerinti kötelezettségeiknek megfelelően teljesített – szolgáltatásait, tevékenységét igénybe venni;
 • A Társaság írásbeli engedélye vagy a Társasággal kötött Adásvételi Szerződés vagy Szolgáltatási Szerződés alapján a Szoftverre hibajavításokat, frissítéseket, vagy a Szoftver Társaság által a fentiek alapján biztosított eltérő, korábbi vagy későbbi verzióit telepíteni és felhasználni. Ez esetben a Társaság jogosult a helyszíni telepítés helyett a kérdéses hibajavításokat, frissítéseket vagy verziót távolról (például: a Felhasználó általi letöltés lehetővé tétele útján) biztosítani, amennyiben ez az adott esetben lehetséges; 
 1. A fentiek kapcsán hangsúlyozandó, hogy a Szoftverhez tartozó bármilyen javítást, módosítást, szervizelést, kiegészítést, frissítést – a Felek eltérő megállapodása, illetve a Társaság eltérő nyilatkozata hiányában – kizárólag a Társaság, illetve a Társaság engedélye alapján eljáró Partner vagy harmadik személy jogosult elvégezni.
 2. Közös felhasználás: a Szoftvert Ön tartós jelleggel kizárólag az Eszközt Önnel együtt tartósan, használó más, végfelhasználóként eljáró személyekkel jogosult felhasználni (ideértve különösen: az Eszközt Önnel közösen tulajdonló más személy vagy rendszeresen közösen használó családtagok, más hasonló személyek), azonban kizárólag a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelve. Ön köteles továbbá ezen közös felhasználók általi első felhasználás előtt ezek részére a jelen Szerződést, valamint a Dokumentációt bemutatni, és annak rendelkezéseire a közös felhasználók figyelmét felhívni.
 3. Eseti felhasználás: a Szoftver végfelhasználását Ön átmenetileg az Eszközt jogszerűen használó más személyek számára is jogosult engedélyezni (ideértve különösen: az Eszközt esetileg jogszerűen irányító családtag, barát, ismerős), azonban kizárólag a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelve. Ön köteles továbbá ezen további felhasználás engedélyezése előtt ezen eseti felhasználók részére a jelen Szerződést, valamint a Dokumentációt bemutatni, és annak rendelkezéseire az eseti felhasználók figyelmét felhívni.
 4. Ön a Szoftvernek a fenti 1.6. és 1.7. pontok szerinti bármely közös vagy eseti felhasználó általi felhasználásáért, illetve ezen személyek magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 5. A jelen Szerződés megszegését jelenti különösen:
 • A Szoftver visszafejtése, részeire bontása, felépítésének, összetételének elemzése, a Szoftver védelmét biztosító esetleges műszaki vagy egyéb intézkedések kijátszása, a Szoftver – Társaság előzetes írásbeli engedélye nélküli – bármely módosítása, fejlesztése, azzal kapcsolatos szerviz, javítás Társaságtól eltérő személlyel való elvégeztetése vagy elvégzése, vagy bármely további engedély nélküli felhasználása;
 • A Szoftver műpéldányának bármely célból való – a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélküli, illetve a fentebb írt biztonsági másolat vagy magáncélú másolás kereteit meghaladó – többszörözése, terjesztése, a Szoftverből származékos mű készítése, a fenti 1.6. és 1.7. pontok szerinti közös vagy eseti felhasználást meghaladó további felhasználásának engedélyezése, a Szoftver fenti Preambulumban írtaktól eltérő rendeltetésű Eszközben történő felhasználása;
 • A Szoftver Eszközből való bármely – a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélküli – kiszerelése, helyének vagy működésének megváltoztatása, bármely más közlekedési vagy egyéb eszközbe való átszerelése, átépítése, a Szoftver Szerződésben írtaktól eltérő, illetve jogszerűtlenül üzemeltetett Eszközben történő felhasználása.
 1. A fentiek értelmében a Szoftvert Ön nem jogosult értékesíteni, kölcsönbe, bérbe vagy lízingbe adni, egyidejűleg több Eszközben, illetőleg több más eszközben, vagy – az Eszköz közös felhasználását kivéve – állandó jelleggel mással közösen használni vagy másra átruházni. Az átruházás jelen pont szerinti tilalmába nem tartozik bele az Eszköz vagy az elektromos hajtásberendezés (amelybe a Szoftver beépítésre került) jogszerű – a beépített Szoftverrel együtt, bármely módosítás nélkül történő – értékesítése, az öröklés, valamint a jogutódlás. 
 2. A fentiekre tekintettel a Felhasználó, amennyiben az Eszközt a Szoftver nélkül kívánja értékesíteni, köteles a Társasággal a kapcsolatot a Szoftver eltávolítása érdekében felvenni, továbbá a Szerződésben és a Társaság utasításaiban foglaltakat figyelembe venni.
 1. A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A FELEK KAPCSOLATTARTÁSA
 1. Ön köteles:
 • A Szoftvert mindenkor a jelen Szerződésben, valamint a Dokumentációban foglaltak, illetve a Társaság esetleges egyéb utasításai szerint használni;
 • A Szoftvert kizárólag jogszerűen üzembe helyezett és használt Eszközben használni;
 • A Szoftver fentiek szerinti Eszközben történő felhasználása során az Eszköz biztonságos felhasználásához és karbantartásához a megfelelő képzettséggel, tudással, állapottal és dokumentumokkal rendelkezni, és a Szoftver, illetőleg az Eszköz (amelybe a Szoftver műpéldánya beépítésre került) közös vagy eseti felhasználását is kizárólag ilyen személynek engedheti át a fentiek szerint; 
 • A Társasággal fennálló szerződéses kötelezettségeinek megfelelni, azokat teljesíteni;
 • A Szoftverrel kapcsolatos esetleges javítás, fejlesztés vagy egyéb módosítás érdekében kizárólag a Társasághoz vagy az általa kijelölt, illetve engedélye alapján eljáró Partnerhez vagy egyéb harmadik személyhez fordulni; 
 • A Társaságot a Szoftver jogsértő felhasználásával kapcsolatos szerzői jogi jogsértésről tudomására jutását követően haladéktalanul értesíteni;
 • A Társaság által a Szoftverben esetlegesen elhelyezett vagy azzal kapcsolatban alkalmazott védelmi, illetve biztonsági vagy egyéb műszaki, technikai intézkedések megkerülésétől, megsértésétől, eltávolításától vagy hatástalanításától tartózkodni;
 • A Szoftvert olyan módon használni, amely nem sérti a Társaság vagy bármely harmadik személy személyiségi és egyéb jogait vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
 1. Hangsúlyozandó, hogy a Társaság támogatási szolgáltatásokat kizárólag a vonatkozó Szolgáltatási Szerződés alapján köteles nyújtani, ennek hiányában kizárólag a jelen Szerződésben, az esetlegesen Önnel kötött egyéb megállapodásban, a vonatkozó kötelezően alkalmazandó jogszabályi rendelkezésekben előírt, vagy a Társaság által önkéntesen vállalt, támogatással kapcsolatos kötelezettségeit köteles teljesíteni. 
 2. A Szoftver műpéldányát javítási, felülvizsgálati, fejlesztési, frissítési célból vagy a Szerződés bármely okból való megszűnését vagy megszüntetését követően kizárólag a Társaság vagy a Társaság által kijelölt, illetve engedélyezett Partner vagy egyéb személy távolíthatja el. Erre tekintettel, ha a Szoftver meghibásodása vagy nem megfelelő működése, felülvizsgálata vagy fejlesztése, illetve frissítése érdekében szükséges, vagy a Szerződés bármely okból való megszűnése vagy megszüntetése esetén Ön haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül köteles a Társasággal kapcsolatba lépni a Szoftver fenti műpéldányának eltávolítása érdekében. A fentiekhez hasonlóan a Szoftver műpéldányának visszahelyezését vagy fizikai elhelyezésének megváltoztatását is kizárólag a Társaság vagy a Társaság által kijelölt, illetve engedélyezett Partner vagy egyéb személy végezheti, amelynek érdekében Ön haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül köteles a Társasággal kapcsolatba lépni.
 3. A Társaság elérhetőségei a jelen Szerződéssel kapcsolatos szerződéses kapcsolattartás viszonylatában: e-mail cím: [info@ekraft.hu], postai cím: [2120 Dunakeszi Pallag utca 26.]
 4. Ön – az Adásvételi Szerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés vagy a Dokumentáció eltérő rendeltetése hiányában – a fenti 2.4. pont szerinti elérhetőségeken köteles kapcsolatot tartani a Társasággal. Hangsúlyozandó, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok írásban tehetők meg (ideértve postai úton, futárszolgálat útján megküldött írásbeli jognyilatkozatokat vagy e-mailben küldött jognyilatkozatokat is). 
 1. JOGSZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS
 1. A Társaság a Szoftvert annak rendelkezésre bocsátása szerinti pillanatnyi állapotában és a Dokumentációban foglalt tulajdonságai szerint bocsátja rendelkezésre. A Társaság kijelenti és szavatolja, hogy Önt a Szoftver jogszerű, jelen Szerződésben és a Dokumentációban írtak szerinti felhasználásában harmadik személy joga nem akadályozza, illetve nem korlátozza. 
 2. A Társaság törekszik a Szoftver hiba-, hiány- és vírusmentességére, a Szoftver használatával kapcsolatban azonban a Társaság kizár valamennyi kárért való felelősséget, ide nem értve – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:152. § szerint – a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötést. A fentiek értelmében a Társaságot nem terheli felelősség semmilyen szoftver- vagy egyéb hibából, kártékony programból, a Szoftver Dokumentációban, illetve a Szerződésben, valamint – ha ilyet Ön a Társasággal kötött – az Adásvételi Szerződésben, illetve a Szolgáltatási Szerződésben írtaknak nem megfelelő felhasználásért, megszakítás- és hibamentes működéséért, bármely elmaradt haszonért, adatvesztésért, a Felhasználónak, a Partnernek vagy harmadik személynek felróható károkozásért, az Eszköz vagy bármely Szoftveren kívüli eszköz hibájáért – ide nem értve az Ön részére a Társaság által az Adásvételi Szerződés alapján biztosított elektromos hajtásrendszer tekintetében a Társaság Adásvételi Szerződés szerinti felelősségét –, a Szoftvernek bármely eszközzel, megoldással vagy egyéb szoftverrel, operációs rendszerrel, hardverrel való együttműködés, illetve az elvárt felhasználói élmény elmaradásáért. A Társaság ugyancsak nem felelős a Szoftver felhasználásával kapcsolatos távközlési és közműszolgáltatói díjakért, adatforgalommal kapcsolatos vagy egyéb költségekért, azok esetleges, nem várt megnövekedéséért.
 3. Hangsúlyozandó, hogy bár a Szoftver sportcélból használt Eszközben is alkalmazható, elsődleges célja magánszemélyek által a szabadidő eltöltéséhez használt Eszközökben történő felhasználás, így a Társaság nem felelős a sport célból használt Eszközök – akár a Szoftverre vagy annak hibájára visszavezethető – teljesítményének elmaradásáért vagy nem megfelelő üzemeléséért, az adott verseny versenykiírása vagy szervezője, illetve az irányadó jogszabály vagy hatósági kikötés által elvárt egyéb követelménynek való meg nem felelésért.
 4. Hangsúlyozandó, hogy a Társaság – az Adásvételi Szerződés, illetve a Szolgáltatási Szerződés eltérő rendelkezése hiányában – nem felelős az Eszköz, bármely elektromos hajtásrendszer, beépített vagy különálló Szoftver, illetve azok bármely része, alkatrésze jogszabálynak vagy bármely hatósági vagy egyéb határozatnak, iparági sztenderdnek, tanúsítványnak való meg nem feleléséért, illetve azok Partner vagy Ön általi forgalmazásáért, elidegenítéséért vagy bérbe adásáért, lízingeléséért, üzembe helyezéséért, exportálásáért, Magyarországon kívüli vagy egyéb bármely használatáért, abban az esetben sem, ha azt a Társaság engedélyezte.
 5. A Társaságot ugyancsak nem terheli felelősség az Eszköz, bármely elektromos hajtásrendszer, beépített vagy különálló Szoftver által harmadik személyeknek okozott bármely kárért, ideértve különösen, de nem kizárólag az Eszközzel, illetve az Eszközbe beépített Szoftverrel harmadik személynek (például: fürdőzők, az adott vízterületen közlekedést végző egyéb személyek, berendezési eszközök, kikötő, az eljáró hatóság vagy azok nevében eljáró személyek, ott tartózkodók) okozott sérülésért, halálesetért, anyagi vagy bármely egyéb kárért, balesetért, személyiségi vagy egyéb jogsértésért, ide nem értve azonban a Társaság által szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegést.  
 6. Hangsúlyozandó, hogy a Társaság tanúsítást az Eszköz, bármely elektromos hajtásrendszer, beépített vagy különálló Szoftver, illetve azok bármely része, alkatrésze, bármely megfelelőségével vagy tulajdonságával kapcsolatban nem végez, illetve bármely külső szervezet vagy hatóság tanúsítványát, engedélyét – a Felek eltérő megállapodása hiányában – nem köteles beszerezni.
 7. Hangsúlyozandó továbbá, hogy amennyiben Ön a Szoftverben, illetve annak segítségével személyes adatokat tárol, vagy egyébként kezel, úgy azért önálló adatkezelőként kizárólagosan felelős, köteles továbbá a Társasággal mint adatfeldolgozóval adatfeldolgozói szerződést kötni. Ennek kapcsán Ön köteles a Társaság részére a személyes adat kezelésének tényét annak megkezdését megelőzően jelezni, valamint azzal kapcsolatban a Társasággal egyeztetni. A Társaság a fentiekre tekintettel – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – nem felelős az Ön vagy bármely más személy által a Szoftverrel kapcsolatban elkövetett jogsértő adatkezelésért. 
 8. A Társaság vagy a Társaság által kijelölt vagy engedélye alapján eljáró Partner vagy más személy a Szoftver javítása, fejlesztése, karbantartása céljából szükség szerint jogosult hozzáférni a Szoftverhez, amelynek kapcsán Ön köteles együttműködni a Társasággal vagy a Társaság által kijelölt vagy engedélye alapján eljáró Partnerrel vagy más személlyel.
 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOG
 1. A jelen Szerződés a Szoftver műpéldányának a kereskedelmi forgalomban történő Ön általi megszerzésével, amennyiben pedig a Társasággal Adásvételi Szerződést vagy Szolgáltatási Szerződést kötött, úgy ezen vonatkozó szerződés megkötésével jön létre, és a Szerződés Felek, illetve valamely Fél általi jogszerű megszüntetéséig vagy a Szerződés megszűnéséig tart.
 2. Amennyiben Ön a Társasággal Adásvételi Szerződést vagy Szolgáltatási Szerződést kötött, azok megszűnése vagy megszüntetése csak a Felek ezirányú megállapodása alapján, illetve – ha ilyen a Felek közt kikötésre került –, a Szoftverre irányadó licenciaidőszak lejárta szünteti meg a jelen Szerződést. A jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése azonban – a Felek eltérő megállapodása hiányában – az Ön és a Társaság közötti Adásvételi Szerződést, valamint Szolgáltatási Szerződést is megszünteti.
 3. A jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult a másik Félhez címzett egyoldalú nyilatkozattal, indokolás nélkül felmondással megszüntetni. Ez esetben a jelen Szerződés a felmondás közlésével szűnik meg. 
 4. A jelen Szerződés lényeges rendelkezésének megszegése esetén a jelen Szerződést bármelyik Fél jogosult indokolással a másik Félhez címzett azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni. Amennyiben azonban a fenti lényeges rendelkezés megszegése elhárítható, úgy a Fél köteles az azonnali hatályú felmondás előtt a másik Felet a fenti szerződésszegés elhárítására legalább 15 napos határidővel felszólítani, és ennek eredménytelensége esetén jogosult a jelen Szerződést azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni. A jelen Szerződés lényeges megszegésének minősül 
 1. Ön által: a Szoftver felhasználásával, valamint az Ön kötelezettségeivel kapcsolatos rendelkezések megsértése a Szerződés 1. és 2. pontjában írtak szerint, valamint – amennyiben ilyet a Társasággal kötött – az Adásvételi Szerződésben vagy a Szolgáltatási Szerződésben lényegesként megjelölt rendelkezések Ön általi megsértése. 
 2. A Társaság által: a Szoftver működését akadályozó, kizárólag a Társaságnak felróható hiba, valamint a felhasználás engedélyezésével kapcsolatos 1. pontban írt rendelkezések megsértése. 
 1. A jelen Szerződés fentiek szerinti megszűnése vagy megszüntetése esetén Ön köteles
 • Haladéktalanul felhagyni a Szoftver felhasználásával (ideértve a közös vagy eseti felhasználók felhasználását is);
 • A Szoftver műpéldányának Eszközből, illetve elektromos hajtásrendszerből való eltávolítása kapcsán a Társasággal a kapcsolatot haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül felvenni, ezzel kapcsolatban a Társasággal teljes mértékben együttműködni, a Társaságnak okozott időveszteségtől vagy költségokozástól tartózkodni;
 • A Társaság részére haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződés megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított 5 munkanapon belül, illetve a Felek által megállapított határidőn belül megfizetni, illetve megtéríteni a Szerződés hatályának megszűnéséig, vagy a Felek egyéb megállapodása szerinti időtartamig valamennyi esedékes, a Szoftver felhasználásával kapcsolatos díjat, illetve a Szoftver műpéldányában esetlegesen Önnek felróható károk kijavításának költségeit.
 1. Amennyiben Ön a jelen Szerződés lényeges rendelkezését megszegi, úgy a Társaság – az Eszköz biztonságos működéséhez nem szükséges körben – jogosult távolról is korlátozni a Szoftver működését és elérhetőségét.
 2. A jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos jogviták vonatkozásában az illetékes magyar bíróságok járnak el.
 1. ADATVÉDELEM
 1. A Társaság adatvédelmi tájékoztatója az alábbi weboldalon érhető el: [www.ekraft.hu/hu/adatkezelesi-tajekoztato], továbbá annak legutóbbi verziója a jelen Szerződéshez is csatolásra került. Ezen adatvédelmi tájékoztatóban találhat információkat a személyes adatok Társaság mint adatkezelő általi kezeléséről, valamint az Ön kapcsolódó adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. 
 1. VEGYES RENDELKEZÉSEK
 1. A jelen Szerződés magyar nyelven készült. A Társaság nem tartozik semmilyen magatartási kódex hatálya alá.
 2. Ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése hatálytalannak vagy érvénytelennek minősülne, a Szerződés további rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
 3. Ha a Társaság nem érvényesíti vagy nem gyakorolja a jelen Szerződés szerinti bármely jogát, az nem minősül az adott jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak. 
 4. A jelen Szerződés semmilyen jogot nem biztosít a Társaság védjegyének vagy bármely más megjelölésének használatára. Ön nem jogosult továbbá a Társaság engedélye nélkül azt a látszatot kelteni, hogy a Társasággal bármilyen üzleti kapcsolatban állna, vagy a tevékenységét a Társaság – szerződéses kötelezettségei teljesítésén túl – támogatná. 
 5. A jelen Szerződés mellékletét képezi a BSD licencia által megkövetelt tájékoztatás (copyright notice), amely jelzi, miszerint nyílt forráskódú BSD licencia alatti szoftverkomponens is felhasználásra került a Szoftver elkészítéséhez. Ennek kapcsán azonban hangsúlyozandó, miszerint a Szoftvert a Társaság kifejezetten és kizárólag tulajdonosi Szoftverként bocsátja rendelkezésre a jelen Szerződésben írtak szerint. 


Mellékletek:

1. Melléklet: BSD licencia (The 3-Clause BSD License) 

Copyright <2021> <eKraft Europe Kft.>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Segítségképp a fenti szöveg magyar fordítását az alábbiakban megadtuk, azonban annak csak az angol verziója tekinthető hivatalosnak:

3-rendelkezéses BSD Licencia 

Szerzői jog által védett <2021> <eKraft Europe Kft.>

Az újra terjesztés és a felhasználás forrás- és bináris formában, módosítással vagy anélkül, a következő feltételek teljesülése esetén engedélyezett:

1. A forráskód újra terjesztésénél a fenti szerzői jogi közleményt, a jelen feltétellistát és az alábbi nyilatkozatot kell megtartani.

2. A bináris formában történő újra terjesztéseknek a fenti szerzői jogi közleményt, a feltételek jelen listáját és az alábbi nyilatkozatot kell tartalmazniuk a dokumentációban és/vagy a terjesztéssel együtt mellékelt egyéb anyagokban.

3. Sem a szerzői jogtulajdonos neve, sem a szerzői jogban közreműködők neve nem használható a szoftverből származó termékek támogatására vagy népszerűsítésére külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGTULAJDONOSOK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÚGY BOCSÁTJÁK RENDELKEZÉSRE, AHOGY VAN, ÉS MINDEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT, KIZÁRUNK. A SZERZŐI JOGTULAJDONOS VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDAMUTATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉT; A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY A NYERESÉG ELVESZTÉSÉT; VAGY AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), BÁRMILYEN OKBÓL ÉS BÁRMILYEN FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN, AKÁR SZERZŐDÉS, SZIGORÚ FELELŐSSÉG, AKÁR JOGELLENES KÁROKOZÁS (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT VAGY MÁS OKBÓL), AMELY BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA TUDTAK AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL.